Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

0

Algemeen bestuur

-10.227

-25.593

-28.601

-28.102

-28.665

-26.873

1

Openbare orde en veiligheid

-3.185

-2.650

-2.759

-2.792

-2.802

-2.798

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.059

-6.617

-10.571

-8.532

-8.626

-9.656

3

Economische zaken

-1.543

-1.493

-2.197

-1.734

-1.672

-1.671

4

Onderwijs

-5.829

-5.699

-5.084

-5.065

-5.033

-4.973

5

Cultuur en recreatie

-15.464

-15.286

-14.344

-14.624

-15.558

-14.269

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-40.632

-41.088

-39.984

-37.556

-37.571

-37.750

7

Volksgezondheid en milieu

-8.805

-7.831

-8.065

-8.261

-8.251

-8.216

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-11.449

-4.519

-4.506

-4.705

-4.599

-4.433

Subtotaal lasten

-105.193

-110.776

-116.110

-111.370

-112.778

-110.640

Baten:

0

Algemeen bestuur

1.109

9.833

14.372

14.634

15.463

13.890

1

Openbare orde en veiligheid

138

127

127

127

127

127

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.278

127

2.812

2.590

2.662

3.643

3

Economische zaken

147

125

1.050

1.050

1.050

1.050

4

Onderwijs

1.028

803

809

809

809

809

5

Cultuur en recreatie

2.527

2.427

2.372

2.340

2.435

2.435

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

10.159

11.676

10.647

10.616

10.614

10.614

7

Volksgezondheid en milieu

7.740

7.308

7.548

7.669

7.539

7.535

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.959

3.063

3.449

3.693

3.698

3.698

Subtotaal baten

31.084

35.489

43.184

43.529

44.398

43.802

Saldo:

Algemeen bestuur

-9.118

-15.760

-14.229

-13.468

-13.202

-12.983

Saldo:

Openbare orde en veiligheid

-3.048

-2.523

-2.632

-2.665

-2.675

-2.671

Saldo:

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.781

-6.490

-7.759

-5.942

-5.964

-6.013

Saldo:

Economische zaken

-1.396

-1.368

-1.147

-683

-622

-621

Saldo:

Onderwijs

-4.801

-4.897

-4.275

-4.256

-4.225

-4.165

Saldo:

Cultuur en recreatie

-12.937

-12.858

-11.972

-12.283

-13.123

-11.834

Saldo:

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-30.473

-29.412

-29.337

-26.940

-26.957

-27.136

Saldo:

Volksgezondheid en milieu

-1.065

-522

-518

-592

-712

-681

Saldo:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-4.490

-1.456

-1.057

-1.012

-901

-735

Totaal programma's

-74.109

-75.287

-72.926

-67.841

-68.381

-66.838

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

70.817

69.142

66.971

67.441

67.743

67.939

Uitgaven onvoorzien

-80

-142

-142

-142

-142

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Totaalsaldo lasten

-105.612

-111.325

-117.169

-112.429

-113.837

-111.699

Totaal saldo van baten en lasten

-3.292

-6.225

-6.097

-542

-780

959

Toevoegingen reserves

-47.743

-6.239

-599

-785

-885

-985

Onttrekkingen reserves

47.512

9.215

4.841

1.218

827

817

Resultaat na bestemmingsreserves

-3.523

-3.249

-1.855

-108

-838

791

Waarvan incidenteel te dekken lasten

6.113

3.591

3.588

880

1.647

26

Structureel begrotingsresultaat 2018-2021

2.590

328

  1.733

772

809

817

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Dronten,
in zijn openbare vergadering van 9 november 2017

Voorzitter,

Griffier,