Programmastructuur

In dit beleidsdeel van onze Programmabegroting geven we aan wat we binnen de beleidsprogramma’s willen realiseren. De gemeente Dronten kent de volgende programmastructuur:

  • Programma 0 Bestuur en ondersteuning;
  • Programma 1 Veiligheid;
  • Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat;
  • Programma 3 Economie;
  • Programma 4 Onderwijs;
  • Programma 5 Sport, cultuur en recreatie;
  • Programma 6 Sociaal domein;
  • Programma 7 Volksgezondheid en milieu;
  • Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Deze programma's bestaan uit de verplichte taakvelden conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per taakveld is met ingang van de Begroting 2018 de betreffende portefeuillehouder toegevoegd. Deze informatie is in het begin van elk programma te lezen.

Beleidsindicatoren

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag. Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over
de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Naast deze verplichte set dient de gemeente Dronten ook te voldoen aan de door de provincie opgelegde kengetallen (Interbestuurlijk toezicht, IBT).

Door de nieuwe verplichte set indicatoren van het BBV en de provinciale IBT-indicatoren zijn de “eigen” gemeentelijke kengetallen min of meer overbodig geworden. Bij besluitvorming van de Kadernota 2018 zijn deze “eigen” gemeentelijke kengetallen, welke tot nu toe ieder jaar werden opgenomen in de P&C-documenten, vervallen met ingang van de Begroting 2018.

Via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar om te zien waar de gemeente Dronten staat op diverse thema’s en monitoren over gemeentelijke onderwerpen.

In de tabel met indicatoren bij de programma's zijn in een enkel geval nog geen waarden ingevuld. Hieraan wordt nog door de betreffende beleidsmedewerkers gewerkt en deze gegevens zullen in de toekomst allemaal ontsloten worden.