Algemeen

Voor het details van dit overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar de programmaverantwoording in het hoofdstuk beleidsbegroting.

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

0

Algemeen bestuur

-10.227

-26.204

-28.601

-28.102

-28.665

-26.873

1

Openbare orde en veiligheid

-3.185

-2.700

-2.759

-2.792

-2.802

-2.798

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.059

-9.351

-10.571

-8.532

-8.626

-9.656

3

Economische zaken

-1.543

-1.343

-2.197

-1.734

-1.672

-1.671

4

Onderwijs

-5.829

-5.774

-5.084

-5.065

-5.033

-4.973

5

Cultuur en recreatie

-15.464

-15.322

-14.344

-14.624

-15.558

-14.269

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-40.632

-41.238

-39.984

-37.556

-37.571

-37.750

7

Volksgezondheid en milieu

-8.805

-7.951

-8.065

-8.261

-8.251

-8.216

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-11.449

-4.519

-4.506

-4.705

-4.599

-4.433

Subtotaal lasten

-105.193

-114.402

-116.110

-111.370

-112.778

-110.640

Baten:

0

Algemeen bestuur

1.109

9.833

14.372

14.634

15.463

13.890

1

Openbare orde en veiligheid

138

127

127

127

127

127

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.278

127

2.812

2.590

2.662

3.643

3

Economische zaken

147

125

1.050

1.050

1.050

1.050

4

Onderwijs

1.028

803

809

809

809

809

5

Cultuur en recreatie

2.527

2.427

2.372

2.340

2.435

2.435

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

10.159

11.676

10.647

10.616

10.614

10.614

7

Volksgezondheid en milieu

7.740

7.308

7.548

7.669

7.539

7.535

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.959

3.063

3.449

3.693

3.698

3.698

Subtotaal baten

31.084

35.489

43.184

43.529

44.398

43.802

Saldo:

Algemeen bestuur

-9.118

-15.760

-14.229

-13.468

-13.202

-12.983

Saldo:

Openbare orde en veiligheid

-3.048

-2.523

-2.632

-2.665

-2.675

-2.671

Saldo:

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.781

-6.490

-7.759

-5.942

-5.964

-6.013

Saldo:

Economische zaken

-1.396

-1.368

-1.147

-683

-622

-621

Saldo:

Onderwijs

-4.801

-4.897

-4.275

-4.256

-4.225

-4.165

Saldo:

Cultuur en recreatie

-12.937

-12.858

-11.972

-12.283

-13.123

-11.834

Saldo:

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-30.473

-29.412

-29.337

-26.940

-26.957

-27.136

Saldo:

Volksgezondheid en milieu

-1.065

-522

-518

-592

-712

-681

Saldo:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-4.490

-1.456

-1.057

-1.012

-901

-735

Totaal programma's

-74.109

-75.287

-72.926

-67.841

-68.381

-66.838

Lasten Algemene Dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Algemene uitkeringen

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige Algemene dekkingsmiddelen

-419

-470

-917

-917

-917

-917

Baten Algemene Dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

2.357

2.492

2.609

2.609

2.609

2.609

Algemene uitkeringen

55.332

53.752

55.377

55.749

56.063

56.263

Dividend

738

672

659

645

632

629

Saldo financieringsfunctie

Overige Algemene dekkingsmiddelen

12.808

12.695

9.244

9.356

9.356

9.356

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

70.817

69.142

66.971

67.441

67.743

67.939

Uitgaven onvoorzien

-80

-142

-142

-142

-142

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Totaalsaldo lasten

-105.612

-111.325

-117.169

-112.429

-113.837

-111.699

Totaal saldo van baten en lasten

-3.292

-6.225

-6.097

-542

-780

959

Toevoegingen reserves

-47.743

-6.239

-599

-785

-885

-985

Onttrekkingen reserves

47.512

9.215

4.841

1.218

827

817

Resultaat na bestemmingsreserves

-3.523

-3.249

-1.855

-108

-838

791