Algemeen

Overzicht van incidentele baten en lasten

Het BBV (art.19-c en 28-c) bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV worden incidentele posten gekenmerkt als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Het gaat bij de bedoelde voorschriften om transparantie en inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming.

Incidentele baten en lasten Begroting 2018-2021 (bedragen x 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma 0

Kadernota 2018 en effecten Begroting 2018

Doorontwikkeling kanaal www.dronten.nl

-30

0

0

0

Implementatie informele aanpak

-30

-20

0

0

Applicatie contract- en leveranciersmanagement

-20

0

0

0

Verkiezingsactiviteiten griffie

-10

0

0

0

Operatie BRP

-50

0

0

0

Vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (€ 45.000, 3 jaar afschrijving)

-16

-16

-16

0

Beveiligingsmaatregelen gemeentehuis

-39

0

0

0

Frictiebudget personeel

-300

0

0

0

Onderzoek naar realisatie het Nieuwe Werken

-25

0

0

0

IBP 2017-2021 projecten, incidentele kosten

-248

0

0

0

Intranet incidenteel

-35

0

0

0

Voortgangsrapportage 2017

Algemene adviezen

-60

0

0

0

Personele ontwikkelingen

-203

-142

-120

Overhead extra personeel jeugd 2,78 Fte toegang Jeugdhulp 2018

-56

0

0

0

Overhead extra personeel jeugd 2,0 Fte Jeugd via reserve SD

-40

0

0

0

*Dekking uit begroting Jeugd voor overhead personeel

96

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016

Cofinanciering Leader

-150

0

0

0

Regiefunctionaris verbonden partijen

-40

0

0

0

Versterking HR-advies

-48

0

0

0

Kanaalregisseur internet KCC

-51

-31

0

0

Algemene uitkeringen

-67

0

0

0

Overheveling Zaakgericht werken 2016 naar 2018

-130

0

0

0

Overheveling Leader 2016 naar 2019

0

-150

0

0

Overheveling frictiebudget bezuinigingen 2016 naar 2018

-30

0

0

0

Programma 1

Eerdere P&C-documenten 2016

Aanpak criminaliteit

-19

0

0

0

Programma 2

Kadernota 2018

Fietspad passage Dronten

-38

0

0

0

Afwaarderen 2de deel Morinel

-57

0

0

0

Solarbanken incl. WiFi

-11

0

0

0

Voortgangsrapportage 2017

Budgetoverheveling Ral en Pierland naar 2018

-110

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016

Bijdrage N23 (inc. correctie slotrapportage)

-1.600

0

0

0

Versteviging wegbermen

-151

0

0

0

Programma 3

Kadernota 2018

Doorontwikkeling Wi-Fi centrum Dronten

-5

0

0

0

Werkbudget SEA

-75

-75

0

0

Sociaal economische visiemaatregelen

-275

0

0

0

Gebiedsagenda

-100

0

0

0

Voortgangsrapportage 2017

Budgetoverheveling Pleisterplaatsen naar 2018

-80

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016

Actieplan Centrum Dronten

-30

0

0

0

Programma 4

Geen incidentele lasten in dit programma

Programma 5

Kadernota 2018

Subsidie 100 jaar Zuiderzeewet

-15

0

0

0

Voortgangsrapportage 2017

Afrondingskosten Meerpaalplein

-6

-6

0

0

Budgetoverheveling Pioniersbarak van 2017 naar 2018

-70

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016

Zwembad overboord (apart raadsvoorstel na slotrapportage 2016)

-80

-40

-1.346

-26

Overheveling buurtsportcoaches van 2016 naar 2018

-90

0

0

0

Programma 6

Voortgangsrapportage 2017

Tekort Jeugd

-1.481

0

0

0

Capaciteit beleid en bedrijfsvoering

-419

0

0

0

Versterking alg. voorzieningen Wmo

-385

0

0

0

Versterking alg. voorzieningen Wmo dekking uit stelpost Wmo

385

0

0

0

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet

-280

0

0

0

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit stelpost WMO

139

0

0

0

Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit pos. taakstelling WMO

142

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016 en aparte besluitvorming 2017

ZLF

-90

-40

0

0

Vluchtelingenwerk

-20

0

0

0

Uitstel bezuiniging peuterspeelzaal

-30

0

0

0

Begeleiding statushouders tlv BR knelpunten inburgering

20

0

0

0

BGN 2017-4 Tekort WSW Impact 2017 en 2018

-340

0

0

0

Programma 7

Eerdere P&C-documenten 2016

Bijdrage programmabureau Wind Flevoland

-90

-90

0

0

Programma 8

Kadernota 2018

Programma Omgevingswet Programmamanager

-80

-80

0

0

Programma Omgevingswet Ondersteuning projectteam

-25

-25

0

0

Programma Omgevingswet Adviezen DSO

-50

-50

-50

0

Programma Omgevingswet Opleidingen en trainingen

-20

-20

-20

0

Programma Omgevingswet Aanpassingen lijn

-20

-20

-20

0

Wooncampagne/ Marketing wonen

-75

-75

-75

0

GEO-visie Plan-informatie

-25

0

0

0

GEO-visie RSGB

-25

0

0

0

Eerdere P&C-documenten 2016

Omgevingswet

-30

0

0

0

Woonvisie

-30

0

0

0

Totaal van de incidentele baten en lasten per programma

-7.224

-880

-1.647

-26

Dekking uit bestemmingsreserves

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma 2

Bestemmingsreserve N23

1.600

0

0

0

Bestemmingsreserve zware beschoeiingen Ral en Pierland

89

0

0

0

Programma 6

Bestemmingsreserve Sociaal domein

1.900

0

0

0

Bestemmingsreserve knelpunten inburgering

-20

0

0

0

Programma 9

Bestemmingsreserve BTW compensatiefonds

67

0

0

0

Totaal van de incidentele mutaties

3.635

0

0

0

Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves

-3.588

-880

-1.647

-26