Algemeen

De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn geformuleerd in de programma’s van de Programmabegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidiebeleidsregels. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel  of  gedeeltelijk worden betaald.

Bestaand beleid

Voor het jaar 2018 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening;
  • Subsidiebeleidsregels 2018.

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.

De gemeente Dronten kent basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2018 opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.

Subsidies Begroting 2018

Subsidies gemeente Dronten

Taakveld

Omschrijving

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Cofinanciering LEADER

0.5

0

150

150

150

0

0

Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten

3.1

o.a. Stichting DOES

178

187

187

187

187

187

Onderwijsbegeleiding

4.3

Samenwerkingsverband WSNS

31

31

31

31

31

31

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

4.3

Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk

562

589

589

613

638

663

Lokaal Onderwijsbeleid

4.3

Incidentele projecten

1

15

15

15

15

15

Volwasseneneducatie

4.3

Taaltraining

51

52

52

52

52

52

Openbare bibliotheken

5.6

Exploitatie bibliotheek en huisvesting

1.521

1.524

1.524

1.524

1.524

1.524

Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen

5.6

Exploitatie bibliotheek

15

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Bijdrage aan evenementen

81

38

38

38

38

38

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Maatschappelijk fonds

0

20

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Cultuurvisie

0

10

10

10

10

10

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

100 jaar Zuiderzeewet

0

0

15

0

0

0

Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen

5.3

Bureau gelijke behandeling o.a.

31

33

33

33

33

33

Stimulering sport

5.1

Sportevenementen en -promotie

51

55

55

55

55

55

Stimuleringsbudget Kunstprojecten

5.3

Lokale initiatieven

0

22

22

22

22

22

Kunst in openbare ruimte

5.3

Bijdrage aan evenementen

8

8

8

8

8

8

Bevordering recreatie en toerisme

5.7

VVV-activiteiten en bibliotheekwerk

15

13

13

13

13

13

Stimuleringsbudget Ver. van Dorpsbelangen

5.7

Bijdrage aan dorpsactiviteiten

15

15

15

15

15

15

4 mei herdenking

5.7

Organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking

10

10

10

10

10

10

Multifunctioneel centrum De Meerpaal Dronten

5.7

Exploitatie, rente en aflossing

4.347

4.514

4.484

4.454

4.310

4.310

Subsidie vluchtelingenwerk

6.1

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

35

20

20

0

0

0

Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang

6.1

Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten

272

306

306

276

276

276

Opvang en beschermd wonen Wmo

6.6

Inloopvoorziening GGZ

93

100

100

100

100

100

Algemene voorziening Wmo MO (structureel)

6.1

o.a. MEE, OBD, Stg Onder Dak

74

75

75

75

75

75

Toegang werkwijze preventie Jeugd

6.2

Bijdrage VVE Icare eenmalig

27

0

0

0

0

0

Algemene voorziening Jeugd

6.1

Projecten jongerenwerk en verslavingszorg

28

49

49

49

49

49

Centrum voor Jeugd en Gezin

6.2

Centrum Jeugd en Gezin

684

723

723

723

723

723

Wijk- en buurtbeheer

6.2

Buurtbemiddeling MDF

41

41

41

41

41

41

Armoedebeleid

6.3

MDF AMW/SR/SHV armoedebeleid

261

241

217

217

217

217

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

6.3

MDF AMW/SR/SHV

370

394

394

394

348

348

Uitvoering WWB Werkdeel

6.4

MDF SHV WWB-cliënten

75

75

75

75

75

75

Gestructureerd huishouden

6.6

Hospice huishoudelijke ondersteuning

12

12

12

12

12

12

Natuur- en milieueducatie

7.4

Boomplantdag

0

1

1

1

1

1

(Bedragen x € 1.000)