Algemeen

ACTIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VASTE ACTIVA

Immaterieel

11.910

12.479

11.699

11.383

11.066

10.750

Materieel

49.119

48.174

45.581

45.126

44.973

43.967

Financieel

41.062

40.732

42.671

41.611

18.971

18.911

TOTAAL VASTE ACTIVA

102.091

101.385

99.951

98.120

75.010

73.628

PASSIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Onderhanden werk waaronder IEG's

14.979

24.817

24.817

24.817

24.817

24.817

Totaal voorraden

14.979

24.817

24.817

24.817

24.817

24.817

Uitzettingen < 1 jaar

Schatkistbankieren

10.476

12.500

9.500

9.500

32.204

32.204

Vorderingen op openbare lichamen

4.823

4.700

4.500

4.500

4.500

4.500

Overige vorderingen

9.075

6.000

5.000

6.268

6.425

6.689

Totaal uitzettingen

24.374

23.200

19.000

20.268

43.129

43.393

PASSIVA

Liquide middelen

781

500

0

0

0

0

Overlopende activa

4.191

1.000

500

500

500

500

PASSIVA

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

44.325

49.517

44.317

45.585

68.446

68.710

PASSIVA

TOTAAL ACTIVA

146.416

150.902

144.268

143.705

143.456

142.338

PASSIVA

PASSIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2020

VASTE PASSIVA

Reserves

75.972

72.885

68.216

67.882

67.940

68.108

Voorzieningen

29.790

43.152

45.143

47.479

49.882

51.304

Vaste schulden > 1 jaar

26.649

24.213

21.799

19.344

17.134

14.926

TOTAAL VASTE PASSIVA

132.411

140.250

135.158

134.705

134.956

134.338

PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldlening

0

0

0

0

0

0

Overige schulden

4.879

4.652

4.110

4.000

3.500

3.500

Overlopende passiva

9.126

6.000

5.000

5.000

5.000

4.500

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

14.005

10.652

9.110

9.000

8.500

8.000

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

146.416

150.902

144.268

143.705

143.456

142.338