Algemeen

EMU-saldo

EMU-saldo Begroting

+/-

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)

+

-2.604

-1.855

-106

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

3.298

3.497

3.672

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

4.632

4.336

4.519

Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd

-

676

1.119

1.220

Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen

+

0

0

0

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa

+

0

0

0

Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken

-

5.187

5.463

2.387

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

+

10.197

13.486

9.921

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-

3.449

2.787

2.522

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

-

0

0

0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

0

0

0

Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort.