Algemeen

Het totale pakket van gemeentelijke heffingen wordt gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijk toegestane;
  2. Kostendekkendheid van tarieven en leges;
  3. De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen, stijgen met 0,7% (50% van 0,4% loonstijging en 50% van 1% prijsstijging)
  4. Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken;
  5. De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2018.

Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

  • De diverse belastingverordeningen;
  • De nota kwijtscheldingsbeleid.