Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.182

-949

-916

-886

-781

-691

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-8.499

-2.127

-2.259

-2.259

-2.259

-2.259

8.3

Wonen en bouwen

-1.768

-1.443

-1.331

-1.561

-1.559

-1.483

Subtotaal lasten

-11.449

-4.519

-4.506

-4.706

-4.599

-4.433

Baten:

8.1

Ruimtelijke ordening

62

4

4

4

4

4

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.761

2.164

2.299

2.299

2.299

2.299

8.3

Wonen en bouwen

1.135

895

1.146

1.391

1.396

1.396

Subtotaal baten

6.958

3.063

3.449

3.694

3.699

3.699

Totaal programma's

-4.491

-1.456

-1.058

-1.013

-901

-735

Toevoegingen reserves

-1.090

-2.624

Onttrekkingen reserves

2.533

877

Resultaat na bestemmingsreserves

-3.049

-3.203

-1.058

-1.013

-901

-735