Algemeen

In 2009 is het beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing in de nota risicomanagement vastgesteld. In 2010 is een organisatie brede risico-inventarisatie gehouden. De risico’s worden halfjaarlijks geactualiseerd bij de begroting en de jaarrekening. Risico’s met een financieel gevolg worden door de concerncontroller beoordeeld en opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf. De risico’s zoals voorzien in deze Begroting 2018 zijn geactualiseerd, mede op basis van de Jaarstukken 2016 en de voortgang 2017.

In verband met de nieuwe taken in het Sociaal Domein is de actualisatie van de nota Risicomanagement uitgesteld. In het 4e kwartaal 2017 wordt een geactualiseerde nota aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Dronten om onverwachte en niet-reguliere kosten op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat enerzijds uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en anderzijds uit risico’s waarvoor noch voorzieningen zijn getroffen noch verzekeringen zijn afgesloten.

De paragraaf weerstandsvermogen delen wij op in de volgende elementen:

  • Weerstandscapaciteit;
  • Risico-inventarisatie;
  • Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.