Algemeen

Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Risicoprofiel (= benodigde weerstandscapaciteit)

11.900.000

14.265.000

12.400.000

Weerstand (= beschikbare weerstandscapaciteit)

61.705.149

49.186.000

59.113.000

Ratio weerstandsvermogen*

5,2

3,4

4,8

Waardering ratio weerstandscapaciteit

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

**

* Ratio Weerstandsvermogen = risicoprofiel gedeeld door weerstand in %

** De hogere ratio in 2016 was het gevolg van het samenvoegen van de Algemene reserve bij de nota Reserves en Voorzieningen (juni 2016).

Voor de beoordeling van de ratio weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de waarderingstabel die het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente samen hebben opgesteld. De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten ruim boven de 2. Dat betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico’s éénmalig af te dekken.

Ratio

Weerstandsvermogen

Waardering

>2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0.6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim Onvoldoende

Algemene conclusie weerstandsvermogen van de gemeente Dronten

  • Het is moeilijk om risico’s te kwantificeren in realiteitszin, tijd en geld. Met de aanpak conform de nota Risicomanagement is hier verbetering in aangebracht;
  • Er is een uitstekende buffer aanwezig voor het opvangen van de financiële gevolgen van éénmalige tegenvallers;
  • Er is, evenals voorgaande jaren, geen buffer aanwezig voor het opvangen van tegenvallers met structurele financiële gevolgen. Bij structurele risico’s gaan we ervan uit dat binnen 3 jaar maatregelen worden getroffen om de gevolgen binnen de begroting op te vangen. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's 3 jaar af te dekken.