Algemeen

Opbrengsten Soort heffing

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Onroerende zaakbelastingen

9.146.566

9.258.683

9.258.683

9.258.683

Afvalstoffenheffing

3.958.070

4.084.660

4.084.660

4.084.660

Rioolrechten

2.285.009

2.335.862

2.335.862

2.335.862

Leges:

- Burgerzaken

382.500

382.500

382.500

382.500

- Omgevingsvergunningen

1.096.602

1.096.602

1.096.602

1.096.602

- Overige leges

63.454

63.454

63.454

63.454

- Openbare orde en veiligheid

25.000

25.000

25.000

25.000

- Evenementen

16.000

16.000

16.000

16.000

- Invalidenparkeervoorziening

8.315

8.315

8.315

8.315

(Water)toeristenbelasting

1.036.600

1.036.600

1.036.600

1.036.600

Forensenbelasting

182.000

182.000

182.000

182.000

Marktgelden

27.550

27.550

27.550

27.550

Grafrechten

320.000

320.000

320.000

320.000

Hondenbelasting

285.000

285.000

285.000

285.000

Precariobelasting

915.000

915.000

915.000

915.000

Reclamebelasting

190.000

190.000

190.000

190.000

Totaal lokale heffingen

19.937.666

20.227.226

20.227.226

20.227.226

Belastingbeleid en hoofdlijnen diverse heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht.

Onroerende zaakbelastingen

Het OZB-tarief wordt naast een eventuele opbrengstenstijging (of daling) gecorrigeerd met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Op basis van de landelijke trends in de afgelopen jaren is de WOZ-waarde (licht) gestegen hetgeen betekent dat het tarief (exclusief de opbrengststijging) daardoor omlaag kan worden bijgesteld. Mogelijke complicerende factor is dat de WOZ-waarde ook een element is voor de bepaling van de algemene uitkering. Of dit een positief of negatief effect is, is op dit moment niet bekend want afhankelijk van de ontwikkeling van de woningwaarde voor geheel Nederland.

Wij stellen voor om de onroerende zaakbelastingen trendmatige te verhogen met 0,7%. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Met ingang van het jaar 2007 worden de onroerende goederen jaarlijks opnieuw getaxeerd (wettelijke verplichting). Op basis van deze gegevens worden de tarieven als volgt:

Omschrijving

Percentage 2017

Verhogingen

Percentage 2018

Gebruikersbelasting

0,1547%

Trend 0,7 %

0,1558%

Eigenarenbelasting:

- dient in hoofdzaak tot woning

0,1658%

Trend 0,7 %

0,1670%

- dient niet in hoofdzaak tot woning

0,2218%

Trend 0,7 %

0,2234%

NB: bovenstaande percentages zijn onder voorbehoud omdat de waardeontwikkeling van de onroerende goederen ertoe kan leiden dat de percentages aangepast moeten worden om dezelfde OZB opbrengst te kunnen genereren.

Afvalstoffenheffing

Voor de berekening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een dekking van 100%. Om te komen tot een kostendekkende exploitatie dient € 3.671.733 aan inkomsten te worden gegenereerd. Uitgaande van 16.000 huishoudens en 2% leegstand, komt het kostendekkende tarief voor de afvalstoffenheffing daarmee op € 234,16. Om de hoogte van de voorziening afvalstoffenheffing verder af te bouwen, zal een separaat voorstel worden gedaan om het tarief eenmalig voor 2018 met € 15 te verlagen. Met deze voorgestelde verlaging komen de lasten als gevolg van de afvalinzameling op € 219,16. In onderstaand schema is uitgegaan van positieve besluitvorming hieromtrent.

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Percentage 2018

Kosten taakveld (incl. omslagrente)

3.645.000

Inkomsten taakveld (excl. heffingen)

958.500

Netto kosten taakveld

2.686.500

Overhead (incl. omslagrente)

78%

571.474

BTW

21%

413.759

Totaal toe te rekenen kosten

985.233

Totale kosten

3.671.733

Opbrengst heffingen

3.436.429

Dekkingspercentage

94%

Rioolheffing

Het rioolrecht wordt vastgesteld in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP dat onlangs is geactualiseerd geeft aan dat het tarief in 2018 kan worden bijgesteld met 0,7% stijging voor loon- en prijscompensatie. Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief rioolrechten daarmee in 2018 op € 126,78.

In de onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de Rioolheffing inzichtelijk gemaakt:

Berekening kostendekkendheid Rioolheffing

Percentage 2018

Kosten taakveld (incl. omslagrente)

1.873.650

Inkomsten taakveld (excl. heffingen)

0

Netto kosten taakveld

1.873.650

Overhead (incl. omslagrente)

78%

221.601

BTW

21%

239.758

Totaal toe te rekenen kosten

461.359

Totale kosten

2.335.009

Opbrengst heffingen

2.335.009

Dekkingspercentage

100%

(Water)Toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting is sinds 2012 € 0,95 per persoon per overnachting. De ontwikkeling is afhankelijk van volumegroei. Dit monitoren we op basis van de aangiften in 2017. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2017 in de Begroting 2017. Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden en 0,7% stijging voor loon- en prijscompensatie zou het tarief in 2018 € 0,96 per persoon per overnachting moeten worden. Gezien de lopende afspraken met de ondernemers is het voorstel om dit tarief op € 0,95 te handhaven.

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Voor 2018 stellen wij voor de tarieven trendmatig te verhogen met 0,7%. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2018 te betalen belasting tussen € 133 en € 614.

Marktgelden

In de Begroting 2018 is voor deze heffing rekening gehouden met een stijging van de tarieven 0,7%. In de tabel op de vorige tabel is dit niet te zien omdat het een afronding betreft die kleiner is dan € 1.000.

Grafrechten

Uitgaande van een stabilisatie van de opbrengsten bij gelijkblijvende mate van kostendekkendheid wordt voor de begraafrechen uitgegaan van de trendmatige tariefstijging van 0,7%. Voor 2018 betekent dit het volgende voor de meest voorkomende tarieven:

  • Begraafrecht wordt € 831;
  • Begraafplaatsrecht wordt € 1.371;
  • Grafrecht voor 20 jaar wordt € 904;
  • Gedenktekenrecht wordt € 342;
  • Recht aanleg grafkelder € 1.002.

Hondenbelasting

Ook voor de hondenbelasting stellen wij voor om de tarieven trendmatig te verhogen met 0,7%. De belasting voor de eerste hond komt daarmee in 2018 op € 66,66 en voor iedere volgende hond op € 112,28. Kennels betalen € 293,64 (alle tarieven inclusief afronding/hantering maandtarief).

Precario- en reclamebelasting en overige leges en tarieven.

Voor de precario geldt dat er in februari 2016 een wetsvoorstel is ingediend. Gemeenten die deze belasting nog niet kennen, mogen deze niet meer invoeren. Gemeenten die deze belasting al wel hebben mogen deze niet meer verhogen en moeten deze vanaf 2018 in tien jaarlijkse stappen geheel afbouwen. Gemeenten krijgen maximaal vijf jaar (tot 1 januari 2022) de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te vangen. Het overgangsrecht geldt alleen voor gemeenten die in 2015 precariobelasting hebben geheven. Gemeenten mogen maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel aankondigde. De minister wil daarmee voorkomen dat de tarieven en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.
In een aparte raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de mogelijke scenario's om deze wetswijziging financieel door te vertalen in onze meerjarenbegroting.
Gekozen hierbij is om het tarief pas te verlagen in 2022 en gelijkertijd de begroting ook in 2022 aan te passen. Hierbij zal alvast 5 jaar lang € 100.000 opbrengst worden gereserveerd in een voorziening om zo de begroting in 2022 tot 2026 gelijkmatig naar 0 te kunnen brengen.

Voor de reclamebelasting en overige leges en tarieven geldt het uitgangspunt van 0,7% loon- en prijscompensatie. Naar verwachting betekent dit dat we voor deze tarieven onder wettelijk voorgeschreven tarieven zullen blijven.