Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

0.1

Bestuur

-1.974

-1.914

-2.047

-2.041

-1.975

-1.973

0.2

Burgerzaken

-2.107

-1.640

-1.710

-1.640

-1.645

-1.645

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-226

-310

-529

-558

-536

-540

0.4

Overhead

-2.642

-12.969

-14.409

-13.275

-13.090

-12.870

0.5

Treasury

-1.128

-8.422

-10.363

-10.685

-11.515

-9.942

0.61

OZB woningen

-514

-478

-478

-478

-478

-478

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-2.055

-409

-124

-484

-484

-485

Subtotaal lasten

-10.646

-26.142

-29.660

-29.161

-29.723

-27.933

Baten:

0.1

Bestuur

83

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

773

709

709

709

709

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

198

22

-

-

-

0.4

Overhead

57

407

620

383

383

383

0.5

Treasury

4.726

12.861

13.724

14.209

15.026

13.449

0.61

OZB woningen

7.459

7.744

7.756

7.859

7.859

7.859

0.62

OZB niet-woningen

1.418

1.432

1.441

1.449

1.449

1.449

0.63

Parkeerbelasting

24

8

8

8

8

8

0.64

Belastingen Overig

1.394

1.380

1.390

1.390

1.390

1.390

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

55.332

53.752

55.377

55.750

56.063

56.263

0.8

Overige baten en lasten

-84

16

16

16

16

16

Subtotaal baten

71.380

78.331

81.041

81.773

82.903

81.526

Totaal programma's

60.734

52.189

51.381

52.613

53.181

53.596

Toevoegingen reserves

-42.844

-929

-102

-202

-303

-403

Onttrekkingen reserves

41.486

2.944

56

Resultaat na bestemmingsreserves

59.376

54.204

51.335

52.411

52.878

53.193