Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

3.1

Economische ontwikkeling

-41

-21

-21

-21

-21

-21

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.502

-1.472

-2.175

-1.712

-1.651

-1.650

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

-

3.4

Economische promotie

-

-

-

-

-

Subtotaal lasten

-1.543

-1.493

-2.196

-1.733

-1.672

-1.671

Baten:

3.1

Economische ontwikkeling

33

32

32

32

32

32

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

90

71

991

991

991

991

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

23

28

28

28

28

3.4

Economische promotie

963

1.112

1.219

1.219

1.219

1.219

Subtotaal baten

1.110

1.238

2.270

2.270

2.270

2.270

Totaal programma's

-433

-255

73

537

598

599

Toevoegingen reserves

-426

Onttrekkingen reserves

426

82

Resultaat na bestemmingsreserves

-433

-173

73

537

598

599