Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

2.1 - Verkeer en vervoer

Fietspad Passage Dronten (€ 38.000, incidenteel)

In de kadernota 2018 stelde u een gemeentelijke bijdrage van € 75.000 vast als gemeentelijke bijdrage (50%) voor de aanleg van een betonfietspad. De aanleg is tegelijk met de provinciale werkzaamheden van De Passage tussen De Noord en de Colijnweg uitgevoerd. De provincie meldde ons in mei dat de kosten voor de uitvoering van het betonfietspad veel lager zijn. De werkelijke kosten zijn € 76.000. De gemeentelijke bijdrage is 50% en komt hiermee dus op € 38.000. U bent hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (U17.008361).

Het betonfietspad is inmiddels gerealiseerd. Met de provincie is afgesproken dat zij deze kosten voorfinancieren.

Herinrichting Walvisstraat, De Zuid en omgeving (krediet € 2,6 miljoen, structurele kapitaallasten)

Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeers-situatie De Zuid (fietspad, verkeersveiligheid en de omlegging), de Walvisstraat en de herinrichting van de omgeving Open Hof. In belangrijke mate is projectbudget aanwezig vanuit beheergelden en eerder beschikbaar gestelde middelen (Walvisstraat en De Zuid Kadernota). Echter deze middelen zijn niet geheel toereikend om ook de plannen rond de Open Hof en de Zuid voor dit gedeelte in te richten. De raad is ingelicht over deze plannen door middel van een raadsinformatiebrief (U17.00660). Het project startte met een bewonersavond in juli 2017. Inmiddels zijn ook in kleiner verband gesprekken gevoerd met bewoners en stakeholders om te komen tot een voorlopig ontwerp, en uiteindelijk een definitief ontwerp. Begin tweede kwartaal 2018 moet het voorbereidingstraject afgerond zijn.

Afhankelijk van de uitkomsten uit de gespreksronden met bewoners en stakeholders worden deelgebieden eerder of later in de tijd uitvoeringsgereed gemaakt. Het streven is er op gericht eerst de Zuid, inclusief omlegging, te realiseren en vervolgens de Walvisstraat met omgeving rondom Open Hof. De planning voor start uitvoering van de eerste deelgebieden is voorjaar 2018.

Afwaarderen 2de deel Morinel (€ 57.000, incidenteel)

Dit project maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). U stelde het GVVP eind september 2017 vast. Doelstelling van dit project is om, door middel van het aanbrengen van 30 km/u maatregelen op kruispunt niveau, de snelheid te verlagen en tevens het brede profiel van de Morinel te doorbreken. E.e.a. gaat aansluiten op de reconstructie van de Morinel die gedaan is ten behoeve van de ontwikkeling van het Perron.

Overige verkeersmaatregelen ter land  (€ 30.000, structureel)

Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) stelde u in september vast. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het GVVP. Het huidige budget is inclusief verhoging € 56.300.

Verhoging van het budget is nodig om:

  • kleine infrastructurele problemen aan te kunnen pakken in wijken;
  • data-inwinning (monitor verkeerstellingen, parkeermetingen etc.);
  • verkeerseducatie (begeleiding verkeersexamens scholen en verkeersveiligheidslabel).

Watertappunten centra (€ 27.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Er zullen 3 watertappunten van ‘Join the Pipe’ geplaatst worden waarvan in elk centrum één watertappunt komt. Voor Biddinghuizen en Swifterbant zal de locatie gecombineerd worden met het Solar-bankje. Voor Dronten zal een locatie in het centrum gezocht worden in overleg met de winkeliersvereniging.

Het zullen watertappunten worden met een fontein waaruit ook gedronken kan worden. De leverkosten zijn € 3.900 per stuk en de structurele lasten (onderhoud en vast recht) zijn € 340 per tappunt/jaar. Daarnaast moet de watertappunten nog aangesloten worden op de Vitens-waterleiding waarbij een leiding en een watermeterput ingegraven moeten worden en het straatwerk hersteld dient te worden. Deze kosten zijn variabel en afhankelijk van de locatie en de dichtstbijzijnde waterleiding. Hiervoor wordt € 5.000 per tappunt geraamd (variabele kosten).

De totale kosten komen hierdoor op € 27.000 éénmalig en € 900 per jaar (structureel).

WiFi HotSpots - Solarbank Swifterbant en Biddinghuizen (€ 11.000 incidenteel)

Er zullen 2 Solarbankjes geplaatst worden waarvan één in het centrum van Biddinghuizen en één in het centrum van Swifterbant. De exacte locatie zal bepaald worden in overleg met dorpsbelangen en direct betrokken. Deze bankjes zijn voorzien van zonnepanelen en zijn zelfvoorzienend. Er is een WiFi-bereik van 10 tot 20 meter en er is mogelijkheid voor het opladen van mobiele telefoons. Daarnaast zijn deze bankjes vandalisme en weerbestendig.  De kleurstelling van de bankjes zullen afgestemd worden met de omgeving.

Het leveren en plaatsen van 2 Solarbankjes kost € 11.000 (éénmalig).