Algemeen

Overzicht verbonden partijen

De gemeente is deelnemer in de volgende verbonden partijen, zoals vennootschappen (NV of BV), gemeenschappelijke regelingen (GR), stichtingen en verenigingen:

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Alliander N.V.

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 0,357% aandelen

Dividendopbrengst verwacht in 2018 € 339.089

Vitens N.V.

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 98.457 aandelen

Dividendopbrengst verwacht in 2018 € 265.834

Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (IMpact)

GR

Bestuur GR

Bijdrage totale WSW verwachte bijdrage op basis van 57,54 AJ's € 1.767.881

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 48 aandelen

De gemeente staat garant voor een geldlening van de N.V. Voor deze garantiestelling zal de gemeente een provisie van € 97.000 ontvangen in 2018

Het Flevolands Archief (voorheen Erfgoedcentrum Nieuw Land)

GR

Bestuur GR

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 89.500

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging

Lid VNG

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal ± € 50.000

Technofonds Flevoland

BV

Lid algemeen bestuur

Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel ten laste van de aandeelhouders. De huidige fondsomvang bedraagt € 9,9 miljoen

Regionale Sociale Recherche

GR

Lid bestuuroverleg

Jaarlijkse bijdrage 2018 o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari 2017 (655) € 86.863

Coöperatie Gastvrije Randmeren

Coöperatie

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 22.800

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 558.000

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

GR

Bestuur GR

Jaarlijkse bijdrage 2018-2020 € 866.359 obv kostprijssystematiek en € 728.365 obv lumpsumbijdrage 2018

GGD Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 728.417

Veiligheidsregio Flevoland

GR

Lid veiligheidsbestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018-2021 € 1.414.373

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 68.683