Algemeen

Wegenbeheer en verhardingen

In 2016 is het beheerplan wegen vastgesteld. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is de CROW-norm voor centra, fiets- en voetpaden. Voor alle overige wegen is dat CROW laag-niveau. Inspecties vinden elk jaar plaats (naast de reguliere schouw die meerder keren per jaar plaatsvindt). Hieronder zijn de meest in het oog springende uitvoeringsprojecten voor 2018 weergegeven:

Rehabilitatie programma 2018:

 • Tarpanweg;
 • Botweg;
 • Rietsmalaan;
 • Roggebotweg;
 • Colijnweg;
 • Fietspaden De Wissel.

Bermversteviging 2018:

 • Alikruikweg;
 • Ansjovisweg;
 • Visvijverweg.

Riolering

In 2016 is het gemeentelijk rioleringsplan(GRP) vastgesteld voor de periode 2016-2021. Het GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtaak naar gedegen beheer. In het GRP zijn de nieuwe maatregelen beschreven waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. De onderstaande projecten worden in 2018 onder andere uitgevoerd:

 • er wordt onderzoek verricht naar extreme buien;
 • er wordt een globaal plan voor de toekomst opgesteld voor het ombouwen van gemengd naar gescheiden stelsels;
 • vestigen van recht van opstal voor eigendommen derden in openbaar gebied;

Een deel van deze projecten loopt door tot het einde van de planperiode in 2021.

Openbaar Groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2017 een nieuw groenbeleidsplan voor al het groen in de dorpskernen van de gemeente gemaakt en vastgesteld. In dit groenbeleidsplan is tevens het beleid op de dorpsbossen en het bomenbeleidsplan geïntegreerd. Conform de kaders zoals vastgelegd in dit beleidsplan en het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2018 onderhouden.

Speelvoorzieningen

In 2018 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het speelruimteplan spelen. Het beheer is hiermee op orde en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Openbare verlichting

In 2013 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de nieuwe beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bij einde levensduur van de huidige verlichting deze te vervangen voor LED-verlichting. Momenteel wordt een nieuw beleidsplan voorbereidt en zal in de 2e helft van 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het daarop volgende beheerplan met nieuwe uitvoeringsplan zal in de 1e helft van 2018 gereed zijn. Voor 2018 wordt echter nog gewerkt met het bestaande uitvoeringsplan. Dit betekent het volgende:

Mastvervanging

 • wijk de Fazant.

Armatuurvervanging (LED-verlichting)

 • wijk De Munten I.

Bruggen, steigers en vlonders

In 2016 is een nieuw beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) vastgesteld. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. Projecten die in 2018 worden uitgevoerd zijn:

 • Vervanging duiker Rietweg;
 • Brug de Knip;
 • Brug Colijnweg;
 • Brug Muntmeesterdreef;
 • Brug Kokkelweg;
 • Brug Krabelaarspad.

Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

In juni 2015 is het accommodatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een beheercyclus voor de komende decennia vastgelegd, die in periodes van 5 jaar concreet wordt uitgewerkt. We geven in 2018 verder uitvoering aan het vastge-stelde accommodatiebeleid.  In programma 4 staan de acties beschreven betreffende onderwijshuisvesting en in programma 5 voor de zwembaden, sportaccommodaties, de Meerpaal en de beide MFG’s.

Beleid stranden

Om te komen tot een Beheer- en onderhoudsplan, wordt nu een beleidsplan stranden opgesteld, waarmee invulling wordt geven aan programma 3 van het collegeprogramma. Hierin wordt onderzocht hoe de stranden voor nu en in de toekomst recreatief succesvol kunnen zijn. Hiertoe wordt in beeld gebracht welke ontwikkelingen er rondom de stranden spelen en wat er voor nodig is om het beheer en onderhoud straks beter te kunnen organiseren. In 2017 wordt dit beleidsplan voorgelegd aan de Raad, waarna het onderdeel beheer en onderhoud verder uitgewerkt kan gaan worden.