Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten.

Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

  • Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
  • Algemene uitkeringen;
  • Dividend;
  • Saldo van de financieringsfunctie;
  • Overige algemene dekkingsmiddelen.

Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit met name de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn.

Algemene Dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten:

0.5

Drinkwatervoorziening

377

286

267

253

241

238

0.5

Energievoorziening/dividend Nuon

302

338

-289

-289

-289

-289

0.5

Bespaarde rente en inflatiecorrectie voorzieningen

3.528

3.050

-237

-237

-237

-237

0.5

Overige financiële middelen

96

97

97

97

97

97

0.61

OZB eigenaren

7.406

7.694

7.706

7.809

7.809

7.809

0.62

OZB gebruikers

1.418

1.432

1.441

1.449

1.449

1.449

0.64

Precariobelasting

956

915

915

915

915

915

0.64

Hondenbelasting

259

275

285

285

285

285

0.64

Reclamebelasting

179

190

190

190

190

190

0.7

Uitkeringen gemeentefonds

34.694

33.767

35.548

36.004

36.254

36.275

0.7

Integratie-uitkering sociaal domein

20.638

19.985

19.830

19.746

19.809

19.988

3.4

Forensenbelasting

79

130

182

182

182

182

3.4

Toeristenbelasting

884

982

1.037

1.037

1.037

1.037

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

70.817

69.142

66.971

67.441

67.743

67.939