Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 3

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Technofonds Flevoland B.V.

BV

Lid algemeen bestuur

Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel ten laste van de aandeelhouders. De huidige fondsomvang bedraagt € 9,9 miljoen.