Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

5.1

Sportbeleid en activering

-315

-284

-264

-174

-174

-174

5.2

Sportaccommodaties

-3.216

-3.219

-3.038

-3.519

-4.607

-3.310

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-335

-341

-297

-282

-282

-282

5.4

Musea

-130

-95

-70

-

-

5.6

Media

-1.580

-1.535

-1.535

-1.535

-1.535

-1.535

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.889

-9.812

-9.139

-9.113

-8.961

-8.969

Subtotaal lasten

-15.465

-15.286

-14.343

-14.623

-15.559

-14.270

Baten:

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.607

1.478

1.528

1.528

1.623

1.623

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

-

-

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.6

Media

38

38

38

38

38

38

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

881

911

806

774

774

774

Subtotaal baten

2.526

2.427

2.372

2.340

2.435

2.435

Totaal programma's

-12.937

-12.859

-11.971

-12.282

-13.123

-11.834

Toevoegingen reserves

-902

-1.790

-94

-99

-99

-99

Onttrekkingen reserves

1.917

2.725

982

1.453

1.107

1.097

Resultaat na bestemmingsreserves

-11.922

-11.924

-11.082

-10.929

-12.115

-10.836