Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.964

-3.291

-2.128

-1.853

-1.853

-1.852

6.2

Wijkteams

-4.914

-4.643

-4.187

-4.959

-5.021

-5.069

6.3

Inkomensregelingen

-13.937

-13.661

-13.292

-13.231

-13.183

-13.183

6.4

Begeleide participatie

-4.818

-4.111

-3.638

-2.742

-2.700

-2.735

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.160

-5.843

-5.837

-5.978

-6.022

-6.118

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-1.108

-1.860

-1.833

-2.489

-2.489

-2.489

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.937

-6.803

-8.035

-5.520

-5.520

-5.520

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-795

-876

-1.036

-785

-785

-785

Subtotaal lasten

-40.633

-41.088

-39.986

-37.557

-37.573

-37.751

Baten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

158

117

70

70

70

70

6.2

Wijkteams

-

66

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

9.355

10.414

9.911

9.880

9.879

9.879

6.4

Begeleide participatie

37

263

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

156

6

6

6

6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

609

660

660

660

660

660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

Subtotaal baten

10.159

11.676

10.647

10.616

10.615

10.615

Totaal programma's

-30.473

-29.411

-29.337

-26.939

-26.957

-27.135

Toevoegingen reserves

-1.717

-587

7

12

12

12

Onttrekkingen reserves

562

2.217

2.038

-309

-355

-355

Resultaat na bestemmingsreserves

-31.629

-27.782

-27.292

-27.236

-27.300

-27.478