Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

Programma 6

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

6

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

Dronten

607,6

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2016

Nederland

744

6

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

Dronten

67,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

2016

Nederland

65,8

6

Functiemenging

%

2016

Dronten

48,3

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2016

Nederland

52,1

6

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2016

Dronten

28,2

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

2016

Nederland

41,3

6

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2016

Dronten

28,4

CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2016

Nederland

25,5

6

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2016

Dronten

nog niet bekend

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende geme

2016

Nederland

54

Achterstand onder jeugd

6

% Kinderen in armoede

%

2015

Dronten

4,82

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

Nederland

6,58

6

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

Dronten

0,97

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

Nederland

1,52

6

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

Dronten

9,1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

Nederland

10,7

6

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

Dronten

-

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2016

Nederland

0,5

6

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

Dronten

1,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

Nederland

1,2