Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Vakbekwaamheid risico- en crisisbeheersing (€ 0: financieel reeds verwerkt in voortgangsrapportage)

In het Besluit personeel veiligheidsregio’s worden nieuwe eisen gesteld aan het vakmanschap van brandweerpersoneel. Brandweer Nederland heeft deze eisen vertaald in zogenaamde branchestandaarden voor vakbekwaamheid. Zo moeten onder andere vakbekwaamheidstoetsen worden ingevoerd en worden extra eisen gesteld aan de arbeidshygiëne. Deze autonome (landelijke) ontwikkeling leidt tot een kostenverhoging voor de Veiligheidsregio Flevoland. Deze verhoging is reeds verwerkt in de voortgangsrapportage 2017. In 2018 komt meer duidelijkheid over de strategische huisvestingsvisie, waarin deze eisen van o.a. vakbekwaamheid worden meegenomen.