Bestaande ontwikkelingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Veiligheidsregio Flevoland

Op 28 juni 2017 is door het veiligheidsbestuur de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Dronten komt daarmee op € 1.414.373. Dat betekent een bijdrage van € 34,74 per inwoner. Deze bijdrage is reeds verwerkt bij de voortgangsrapportage 2017.

Veiligheidsregio Flevoland

Binnen de veiligheidsregio zijn drie initiatieven genomen waarbij de burgemeester nauw is betrokken. Allereerst is een onderzoek gestart naar de mogelijke fusie van de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Daarnaast is een onderzoek gestart naar een oefenlocatie in de provincie voor Utrecht, Gooi en Vecht en Flevoland. Tenslotte vindt onderzoek plaats naar de huisvesting van de brandweer in de zes Flevolandse gemeenten. De wens bestaat al het vastgoed bij de regio onder te brengen. De gemeenteraden zullen tijdig bij de voortgang en besluitvorming - die in 2018 moet plaatsvinden - worden betrokken.