Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Personele inzet Agro en Food 0,5 fte (€ 40.000 structureel)
Het thema Agro en Food is voor de ontwikkeling van Dronten belangrijk en we werken daarvoor intensief samen met de economische regio Zwolle. Via het kenniscentrum Kennispoort worden activiteiten georganiseerd om slimme verbindingen tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren. Om het A&F-cluster verder te ontwikkelen naar een organisatie voor en door ondernemers in de regio Zwolle, wordt meerjarig commitment van de deelnemers gevraagd. Voor Dronten betekent dit een meerjarige uitleenconstructie en uitbreiding van de uren van de medewerker die de afgelopen jaren inbreng heeft geleverd aan het cluster. De daarmee gemoeid gaande personeelskosten voor 2018 t/m 2021 zijn jaarlijks € 40.000.

Sociaal economische visie

Werkbudget SEA (€ 75.000 incidenteel 2018 en 2019)
Dit bedrag wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de SEA-kerngroepen. Concrete toepassingsmogelijkheden zijn specifieke onderzoeken, organisatie van bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de Ondernemersacademie-avonden), intensivering van de communicatie naar andere ondernemers/instellingen/politiek, ondersteuning van lopende projecten en het aanjagen nieuwe projecten (zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van bedrijventerreinen en de doorontwikkeling van BIOHUB).

Marketingplan/uitvoering Dronten als Agrofood-innovatiepolder van Europa (€ 75.000 incidenteel)
Met de vaststelling van Kadernota stemde u in met het opstellen van een marketingplan om Dronten als Agro-food gemeente op de kaart te zetten. We willen laten zien wat wij qua bedrijvigheid en innovatie te bieden hebben. Samen met AERES, Agri&Foodcluster Regio Zwolle en de betrokken ondernemers wordt het plan geconcretiseerd.

Floriade – Dronten (€ 25.000 incidenteel)
Tijdens de behandeling van de Kadernota nam u een motie aan om Dronten in de aanloop naar, tijdens en na de Floriade stevig op de kaart te zetten. Wij zullen de mogelijkheden verder onderzoeken in samenhang met ons voornemen om ons bedrijfsleven (ondernemers en kennisinstellingen) goed te positioneren en de kracht van onze innovatieve agrarische bedrijven te laten zien. De motie heeft een breder karakter en raakt ook andere sectoren. In de voortgangsrapportage van 2018 zullen wij met een concrete invulling en financiële onderbouwing komen.

Green Campus - Wijland (€ 25.000 incidenteel)
Samen met Aeres-Hogeschool proberen we tot verdere positionering te komen van het Green Campus-gebied. Dat willen we bereiken door het kenniscentrum te versterken door ook andere kennis-gerelateerde agro-instellingen op het terrein te vestigen. We willen projecten faciliteren die hieraan bijdragen.

Acquisitie bedrijventerreinen (plan en uitvoering) (€ 150.000 incidenteel)

Met de vaststelling van de sociaal economische visie (SEV) onderschreef u onder meer dat er extra inzet nodig is om onze bedrijventerreinen verkocht te krijgen. Middels een amendement hebt u het actieplan acquisitie en het daarvoor benodigde budget naar voren gehaald (oorspronkelijke planning was het 1e halfjaar 2018). In het actieplan verankeren we de aandacht voor het bestaande bedrijfsleven (accountmanagement) en onze inzet en middelen die nodig zijn voor een actieve benadering van bedrijven die zich in Dronten willen vestigen (acquisitie). Voor het gevoteerde bedrag kunnen we in het opstellen van het plan en de formatie voor 2018 voorzien. De uitkomst van de definitieve formatieve vraag zullen we vanaf het begrotingsjaar 2019 meenemen.

Gebiedsagenda (€ 100.000 incidenteel)
De gemeente Dronten en de provincie Flevoland stelden gezamenlijk een gebiedsagenda op als sturingsinstrument voor toekomstige opgaven. De gebiedsagenda zal samen met onze partners de komende periode verder verdiept worden. Het door u gevoteerde bedrag zal benut worden voor het aanjagen en stimuleren van projecten. Hierbij kunt u denken aan het stimuleren van het project Biohub, het ondersteunen van innovaties op het gebied van precisielandbouw, het bijdragen aan de bekendheid van de Green Campus, maar ook verschillende projectonderdelen van het programma FlevoFunFields. Daarnaast gaat het ook om het aanjagen van activiteiten rond bijvoorbeeld de doorontwikkeling van Lelystad Airport.

Doorontwikkeling WiFi centrum (€ 5.000 incidenteel)

In het Actieplan Centrum en in het collegeprogramma is de realisatie van openbaar Wifi in het centrum opgenomen. Dit zal in 2018 tot uitvoering worden gebracht. Het verhoogde budget biedt hier meer mogelijkheden toe.