Bestaande ontwikkelingen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma Actieplan Centrum Dronten

Het programma Actieplan Centrum loopt door in 2018. In samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Meerpaal worden activiteiten ontplooid om het centrum economisch vitaal te houden en sterker te maken. In 2018 is de herinrichting De Heling en De Noord met aandacht voor het parkeren gepland. Ook de herinrichting van de Walvisstraat is in voorbereiding. In 2018 krijgt de gemeenteraad ter vaststelling het bestemmingsplan Centrum aangeboden. Hiermee wordt het beleid op dit onderdeel geactualiseerd en waar nodig meer flexibel om goed in te kunnen spelen om veranderingen in de samenleving.

Aanpak winkelcentra

In het najaar van 2017 zal het college in samenspraak met de ondernemers van de centra en de OVDD een externe partij betrekken om onderzoek te doen naar de positionering en de vitaliteit van de centra. Tegelijk tijdig zal een proces plaats vinden waarin ondernemers van de centra, inwoners, vastgoedeigenaren en de gemeente in gesprek gaan om tot actieplannen voor Vitale centra te komen. Er zal een wisselwerking plaats vinden tussen de resultaten van het onderzoek en aandachtspunten uit de gesprekken. De focus bij deze aanpak ligt op het proces, om als partners toe te werken naar gezamenlijke en gedragen actieplannen voor de centra die ook structureel geborgd zal worden. In de actieplannen zullen zowel concrete acties op korte termijn als een visie/vervolgstappen voor de langere termijn worden benoemd met aandacht voor de fysieke ruimte, beleid en de ontwikkeling van bruisende centra. Een structurele overleggroep zal zich blijvend inzetten voor het behouden van vitale centra.
De actieplannen, voor zover extra financiële middelen benodigd zijn, worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.