Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Uitvoering cultuurvisie 2017 (€ 20.000 structureel)

Subsidieplafond basissubsidies

Vrijwilligersorganisaties (stichtingen en verenigingen) op de gebieden amateurkunst, zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie en sport kunnen een basissubsidie aanvragen voor bestuurlijke kosten. Deze subsidie is maximaal 400 euro. Om voldoende aanvragers een subsidie te kunnen verlenen wordt het subsidieplafond in 2018 verhoogd van € 23.200 naar € 28.000.

Carillonconcerten

Stadsbeiaardier Frits Reynaert zal in 2018 twaalf concerten spelen op het carillon van Dronten. Het budget wordt verhoogd van € 1.600 naar € 1.920.

Subsidieplafond kunst en cultuur

Momenteel is er een subsidieplafond voor activiteitensubsidies kunst en cultuur van
€ 7.850. Per aanvrager is maximaal € 1.500 beschikbaar. Het subsidieplafond wordt in 2018 verhoogd naar € 12.000.

Fonds voor kunstaankopen

In de gemeentebegroting is geen budget opgenomen voor het aankopen van kunst. Er wordt in 2018 een bestemmingsfonds gevormd voor het aankopen van kunst in de openbare ruimte. In het fonds wordt jaarlijks € 10.000 gestort.

Digitaal burgerpanel

In de tweede helft van 2017 en geheel 2018 willen we experimenteren met een digitaal burgerpanel. Er wordt een externe partij ingeschakeld voor het inrichten en uitvoeren van de pilot.

Educatief project "100 jaar Zuiderzeewet" (€ 15.000 incidenteel)

Er is in 2018 eenmalig € 15.000 beschikbaar voor cultuureducatie in het onderwijs over het onderwerp 100 jaar Zuiderzeewet.