Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

Voorbereiding op nieuwe beleidsperiode Sociaal Domein breed 2019 e.v.

Het vierde en laatste jaar van deze beleidsperiode staat in het teken van de evaluatie van het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015 - 2018 (inclusief de Actualisatie beleid en uitvoering 2016). De bevindingen uit het evaluatietraject vormen het vertrekpunt voor de inhoudelijke kaderstelling voor de komende college- en beleidsperiode (2019 - 2022). Ook het armoedebeleid maakt onderdeel uit van dit evaluatietraject.

Bij een nieuw inhoudelijk kader hoort ook een nieuw financieel kader voor de periode 2019 - 2022. Op basis van ervaringsgegevens over de afgelopen periode, trends en nieuwe ontwikkelingen zullen we voorstellen uitwerken voor een passend financieel kader. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de komende beleidsperiode is de overheveling van Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (vanaf 1-1-2020). Deze worden nu uitgevoerd door de centrumgemeente Almere.

In de voortgangsrapportage 2017 zijn inmiddels de volgende zaken opgenomen:

  • het financiële kader voor de uitvoering van de transities in 2017 en 2018;
  • de extra middelen voor de benodigde capaciteit in 2017 en 2018;
  • de stand van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Onderzoek Verklaring omtrent het Gedrag

Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Dronten kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Deze organisaties vragen van hun vrijwilligers een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een nuttig instrument om de kwaliteit van vrijwilligerswerk te borgen en (maatschappelijke ) risico's die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren. De kosten voor het aanvragen van een VOG drukken op de budgetten van de verenigingen en organisaties. Ook de rijksoverheid vindt de VOG’s belangrijk en onderzoekt of deze gratis verstrekt kunnen worden. In Dronten  nemen we de uitkomst van het rijk mee in ons onderzoek of de VOG's gratis kunnen worden verstrekt aan vrijwilligers die zich inzetten voor de Dronter samenleving.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Werkplekken voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 100.000 structureel)

Door uw raad is in de kadernota 2018 € 100.000 structureel vastgesteld om vier mensen met een indicatie binnen de gemeentelijke organisatie een vaste baan aan te bieden. Zo maakt het college de uitgesproken ambitie waar en nemen we als gemeente  hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als één van de grootste werkgevers binnen de gemeente Dronten en laten we zien hoe we mensen met een beperking aan het werk helpen.