Bestaande ontwikkelingen

Transities Sociaal Domein overkoepelend

Sociaal Domein algemeen

Naast de evaluatie en het opstellen van nieuwe kaders 2019 staat  in 2018 de transformatie meer centraal. Daarmee is het afgelopen jaar al een start gemaakt. Bij de transformatie sociaal domein gaat het om een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid. Daarbij is de inzet om daar waar het kan inwoners een grotere eigen rol en verantwoordelijkheid te geven. Als dit niet mogelijk is dan wordt er voor passende hulp of ondersteuning gezorgd.

Belangrijk element van de transformatie is dan ook om meer aansluiting te zoeken bij de leefwereld van inwoners en om de eigen kracht van de samenleving en inwoners te benutten en te bevorderen.

We bereiden ons voor op de meerjarige inkoop van Wmo (maatwerk begeleiding & schoon en leefbaar huis) en jeugdhulp (begeleiding en behandeling). Bij de Jeugdhulp is de gemeente vanaf 2018 ook verantwoordelijk voor de inkoop van de basis Geestelijke Gezondheidszorg (jeugd GGZ) en een deel van de specialistische jeugd GGZ.

Vanuit de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland werken we gezamenlijk aan de uitvoering van de Strategische agenda 2017-2018, de voorbereiding van het Zorglandschap Jeugd, de uitvoering van het vorig jaar opgestelde Regionaal Kompas 2018-2020 en een verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

Realistische begroting jeugdhulp

In de voortgangsrapportage 2017 is gemeld dat we verwachten dat de positieve effecten van de meicirculaire 2017 niet toereikend zijn om de kosten van de jeugdhulp 2018 te dekken. Om deze reden heeft uw raad besloten een realistische begroting 2018 op te stellen en hiervoor op voorhand een onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein te doen.

Inclusieve samenleving

Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Dit verdrag is medio 2016 van kracht geworden. In 2018 willen we de belangrijkste punten uit dit verdrag vertalen naar lokaal niveau en meenemen in de kaderstelling sociaal domein 2019- 2022. We gaan hierbij na welke stappen er nog verder nodig zijn om een inclusieve samenleving te realiseren waarin alle inwoners kunnen meedoen.