Bestaande ontwikkelingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Preventief aanbod

In 2017 ontwikkelen we met onze partners aanbod rond vroegtijdige interventie bij echtscheidingsproblematiek. Een deel van het aanbod zal al in 2017 beschikbaar komen en het totaalaanbod in 2018.
Het programma Sterk in de klas wordt verder uitgebreid en er zal verder gekeken gaan worden naar de toekomstige rolverdeling tussen scholen, samenwerkingsverband passend onderwijs en de gemeente.
Daarnaast zal met ingang van 2018 de dyslexiezorg lokaal worden ingekocht.

Wij willen inventariseren bij inwoners en een aantal organisaties welke servicediensten onze inwoners helpen bij het langer zelfredzaam zijn en langer zelfstandig wonen. Ook willen we nagaan welke reeds bestaande servicediensten voorzien in een behoefte en/of mogelijk een aanpassing behoeven. Op basis van deze inventarisatie bekijken we of en hoe we het pakket van servicediensten uit zullen breiden. Initiatieven zoals het project 'Lang zult u wonen' worden hierbij betrokken.
In de Begroting 2018 is binnen het budget Wmo € 385.000 extra opgenomen voor
het versterken en intensiveren van algemene voorzieningen.

Cliëntinitiatief

Bij jeugdigen met chronische aandoeningen of beperkingen is de hulp en ondersteuning aan deze jeugdigen en hun ouders veelal gericht op vermindering van de problematiek, stabilisatie en het leren omgaan met de gevolgen. Het perspectief van jongeren kan zelfstandigheid zijn, veelal is echter sprake van beperkte zelfredzaamheid en zal ondersteuning nodig blijven. In de Dronter Koers kan dan een plan worden opgesteld voor een langere periode. Deze vorm van maatwerk vereist meer flexibiliteit en is lastig uit te drukken in producten/vaste prijzen. In 2017 is een initiatief gestart waarbij ouders een plan opstellen hoe binnen de Dronter Koers deze specifieke doelgroep optimaal ondersteund kan worden. De intentie is om aan de hand van dit plan de werkwijze aan te passen en indien nodig ook de inkoop.

Werk maken van de Tegenprestatie

Met diverse organisaties zijn en worden afspraken gemaakt om uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijk nuttige activiteiten te laten uitvoeren (o.a. werkwijze project Flow).