Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 7

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

GGD Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 728.417

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 48 aandelen

De gemeente staat garant voor een geldlening van de NV. Voor deze garantiestelling ontvangt de gemeente een provisie in 2018 van € 97.000

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

GR

Bestuur GR

Jaarlijkse bijdrage 2018-2020 € 866.359 obv kostprijssystematiek en € 728.365 obv lumpsumbijdrage 2018