Bestaande ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Programmabegroting 2018 Omgevingsdienst Flevoland

Op 28 juni 2017 is de kostprijssystematiek 2018-2020 (KPS) door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.  De gemeentelijke bijdrage komt daarmee op € 866.359. Deze vastgestelde KPS heeft negatieve gevolgen voor de gemeente Dronten (€ 132.200 nadeel). Dit nadeel is verwerkt in de voortgangsrapportage 2017.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is er een klimaatbeleidsplan in de maak als vervolg op de nota ‘Duurzaam Dronten’.  Als gemeente Dronten vervullen wij een voorbeeldfunctie voor de samenleving. Op dit moment rijden de auto’s in de buitendienst volledig elektrisch. Daarmee dragen we direct ook bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot. De benodigde energie wordt duurzaam opgewekt door middel van zonnepanelen op de gemeentewerf ‘De Reest’. Voor 2018 worden de mogelijkheden voor het overige gemeentelijke vastgoed met betrekking tot verduurzaming in kaart gebracht.