Bestaande ontwikkelingen

7.3 Afval

Afvalinzameling en -verwerking

In juni 2016 heeft uw raad het gemeentelijk Afvalbeleidsplan 2016 - 2021 vastgesteld met de daarbij uitgesproken ambities en te bereiken resultaten m.b.t. duurzaamheid, het voorkomen van afval, het inzamelen van grondstoffen en de daartoe in te zetten middelen.
Nadat in oktober 2016 de eerste stap is ingevoerd (lagere inzamelfrequentie voor het restafval) is eind 2017 het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De resultaten die bereikt zijn met de eerste stap, geven een sterk verbeterde afvalscheiding te zien en een forse afname van de hoeveelheid restafval. In 2018 zullen we monitoren wat het effect is van de invoering van het omgekeerd inzamelen en welke zaken nog verdere aandacht verdienen om de inzameling en verdere verwerking nog verder te optimaliseren.
Gesterkt door de opgedane ervaringen en de positieve inzet van onze inwoners zijn wij in de verwachting dat de aangescherpte landelijke doelstelling om in 2020 een afvalscheidingspercentage te realiseren van minimaal 75% met daarbij maximaal 100 kg restafval per inwoner, zal worden gehaald.