Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

8.1 - Ruimtelijke ordening

Ontwikkelingsplan Hanzekwartier (€ 40.000 krediet in 2018 en € 50.000 krediet in 2019)

Het Hanzekwartier nemen we gefaseerd in ontwikkeling. Gefaseerd niet alleen omdat het een groot gebied is, maar ook omdat het nog gedeeltelijk in gebruik is als bedrijventerrein. Als een deel daadwerkelijk in ontwikkeling wordt genomen dan stellen we voor dat deel een grondexploitatie vast en wikkelen we alle kosten en opbrengsten via de grondexploitatie af. Zo zijn er nu grondexploitaties voor Scholenzone, Ottoplein en Heuvelpark Noord. Voor de Havenkade is een grondexploitatie in voorbereiding.

Vooruitlopend op het vaststellen van een grondexploitatie worden ook voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet worden gedacht aan externe adviezen  voor contractvorming, stedenbouwkundige expertise, milieuonderzoeken etc.
Indien binnen vijf jaar een grondexploitatie wordt vastgesteld dan worden de betreffende kosten alsnog ten laste gebracht van de grondexploitatie.

Om de bovengenoemde voorbereidingskosten inzichtelijk te houden is het met ingang van 2016 verplicht deze te activeren op de balans. Dit betekent dat er een krediet wordt aangemaakt waar geen rente aan wordt toegerekend en niet op wordt afgeschreven. Deze technische omzetting heeft een incidenteel positief effect op het gepresenteerde begrotingsperspectief.

Programma Omgevingswet (€ 195.000 in 2018 en 2019 en € 90.000 in 2020 incidenteel)

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. Het huidige Omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan 20 wetten en honderden regelingen en er is dan ook weinig ruimte voor een integrale benadering.  De Omgevingswet moet gaan zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering. Daarbij is sprake van een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Het kabinet wilde de Omgevingswet in 2019 in werking laten treden, maar in juli 2017 is dit uitgesteld met 1-2 jaar. Dat klinkt nog ver weg, maar de invoering van deze wet is naar verwachting een grote operatie, die veel gelijkenis vertoont met de transities in het sociaal domein.

In de kadernota 2018 is aangegeven wat de kosten zijn die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Het gaat daarbij om:

  • grootschalige, wetstechnische integratie en herschikking van het omgevingsrecht;
  • doorontwikkeling van integraal werken, samenwerking, dienstverlening en digitalisering;
  • cultuuromslag voor iedereen, die zich bezig houdt met de fysieke leefomgeving.

Door middel van een 9-tal sporen wil de gemeente Dronten komen tot inpassing van de Omgevingswet. In de meerjarenbegroting was tot nu toe € 30.000 in 2017 en 2018 opgenomen voor planvoorbereiding. Volgens het concept programmaplan ramen wij de kosten als volgt en zijn deze als zodanig verwerkt in de begroting.

8.3 - Wonen en bouwen

Wonen - Marketing wonen (€ 75.000 incidenteel)

In de Woonvisie is vastgelegd dat de gemeente Dronten de ruimte die er is om te groeien optimaal wil benutten. Daarvoor is onder meer marketing nodig zodat woningzoekenden in de (brede) regio kennis kunnen maken met de kwaliteit die Dronten te bieden heeft. Bureau Open (‘Er gaat niets boven Groningen’) ontwikkelde een wooncampagne voor ons. De campagne laat de mogelijkheden van de ruimte in Dronten zien, gekoppeld aan de ‘quality of live’ in Dronten. Vanuit het perspectief van een (jong) gezin, worden 3 thema’s ingezet:

  1. hier wonen we midden in het land én toch overal dicht bij;
  2. hier kunnen onze kinderen veilig opgroeien én wonen we dichtbij de natuur;
  3. hier wonen we heerlijk vrijstaand én toch dichtbij mijn werk (link met Hanzelijn).

Er is een ‘middelen mix’ gemaakt, bestaande uit diverse onderdelen. De uitvoering daarvan startte deze zomer. We zetten vooral in op het gebruik van social media in combinatie met online bannering op bv. zoeksites als Funda. De campagnebeelden zetten we ook in via billboards/abri’s op stations. Tot slot is er de offline inzet via advertenties in kranten/bladen. Extra specifieke activiteiten voegen we aanvullend toe (bv. afgelopen zomer item Dronten in programma RTL4 Woontips). Bij alle activiteiten vindt een doorgeleiding plaats naar www.dronterland.nl.

GEO-visie (€ 50.000 incidenteel)

In april 2017 is GEO-visie door het college vastgesteld. Voor 2018 zijn de
onderstaande 2 elementen van belang, te weten:

Plan informatie

Toekomstige (her)inrichtingen van de buitenruimten worden inzichtelijk gemaakt met plankaarten (plan informatie). Een landelijke ontwikkeling is om plan informatie te standaardiseren waarna het mogelijk wordt om deze bron aan informatie zonder conversie en dataverlies uit te wisselen zowel met interne als externe belanghebbenden. Hiermee worden interpretatie verschillen op plan informatie voorkomen en kan de plan informatie sneller en breder worden ingezet voor meerdere doeleinden o.a. het doorrekenen van beheerlasten.  

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)

Binnen de gemeentelijke overheid wordt gewerkt met een diversiteit aan landelijke basisgegevens en gemeentelijke kerngegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk ter ondersteuning van gemeentelijke processen en moeten daarom uitwisselbaar zijn. De gemeentelijke gegevensmagazijnen waarlangs de registraties worden uitgewisseld moeten daarom voldoen aan het RSGB waardoor deze gegevens onderling koppel- en uitwisselbaar worden.