Bestaande ontwikkelingen

8.3 Wonen en bouwen

Programma Duurzaamheid

Binnen het programma Duurzaam Dronten word gewerkt aan een duurzamer energiestelsel in de gemeente Dronten waarbij de inzet van fossiele brandstoffen vermeden wordt.
De succesvolle onderdelen van de afgelopen jaren zullen in 2018 voortgezet worden. Dit zijn onder andere de gemeentelijke duurzaamheidsleningen, het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed.
In 2018 zullen de resultaten van het onderzoek (naar aanleiding van de raadsmotie) naar de verduurzaming van de sportaccommodaties uitgewerkt en uitgevoerd worden. Tevens zal de informatievoorziening naar de burgers en bedrijfsleven verder vorm gegeven worden.
Deze doelen en de gemeentelijke rol in het proces is vormgegeven in het klimaatbeleidsplan.
Bij het behandelen van het klimaatbeleidsplan is een zelfstandige begroting opgenomen waarmee de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om de te bereiken doelen te realiseren.

Voormalig tuincentrum De Boeg - Dronten

Voor deze locatie zijn oriënterende gesprekken gaande met het oog op een herontwikkeling tot een woonzorginitiatief voor dementerende ouderen. De huidige erfpachter is daarvoor nog in overleg met beoogde samenwerkingspartners Coresta (ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed) en Coloriet (de lokale organisatie voor wonen en zorg voor senioren in Lelystad, Dronten en Zeewolde). De concrete herontwikkeling van het terrein is mede afhankelijk van het verkrijgen van het bloot eigendom van het betrokken perceel door de erfpachter. Hij is daarvoor in onderhandeling met het Rijksvastgoedbedrijf. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met achtereenvolgens het Rijksvastgoedbedrijf en de beoogde samenwerkingspartners Coresta en Coloriet zal de ontwikkeling naar alle waarschijnlijk niet op korte termijn plaatsvinden.