Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf het programmaplan 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.
In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead in deze Programmabegroting centraal begroot in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4).

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead.

De gemeente Dronten hanteert de volgende definitie voor de berekening  van het overheadpercentage:

(Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams 1 + materiële overhead 2) / totale salariskosten 3

Hierna leggen we per onderdeel uit wat binnen deze definitie valt.

 1. Salariskosten medewerkers ondersteunende teams

In onderstaande tabel is in het kader van inzichtelijkheid een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead onderdelen, conform de definitie van de BBV en "Vensters voor bedrijfsvoering". Dit betreft de salariskosten van medewerkers ondersteunende teams.

Specificatie overhead

2018

Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)

2.027.379

P&O/HRM

460.512

Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)

390.452

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

1.265.744

Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie

758.504

Juridische zaken

614.989

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

530.586

Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie

294.348

Informatiebeheer (DIV)

432.961

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)

88.530

Toerekening GREX

-908.780

Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak)

1.045.058

Totaal

7.000.283

 1. Materiële overhead

Overige overhead, niet zijnde salariskosten betreft de volgende kostensoorten:

 • Verzekeringskosten;
 • Opleidingskosten en mobiliteit personeel;
 • Huisvestigingskosten kantoorruimten;
 • Organisatie-advieskosten;
 • Kosten inhuur ondersteunende teams;
 • Overige personeelskosten (bv bloemen, telefonie etc.).
 1. Totaal salariskosten

Totale salariskosten betreft de directe salariskosten van de primaire afdelingen EN de salariskosten van de medewerkers die bij de ondersteunende teams werken.

Overheadpercentage 2018

Het overheadpercentage (conform de bovenstaande definitie) voor de begroting 2018 is: 54%. Uitgedrukt in een percentage van de directe kosten, dat gehanteerd dient te worden voor de verschillende toetrekeningen (kostendekkendheid, grondexploitaties), is de overhead hoger.

Voor 2017 bedroeg de totale overhead (inclusief materiële overhead) € 10,8 miljoen.
De begroting 2018 laat een bedrag zien van € 12,2 miljoen.
De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2017 zijn:

 • Een nauwkeurigere toerekening van de overhead;
 • De CAO-verhoging;
 • Extra FTE ondersteunende diensten (overhead) in kadernota.

De volgende tabel laat het overheadpercentage van 2018 en 2017 zien op basis van de aangepaste definitie en wijkt daarmee af van het gepresenteerde % bij de begroting 2017.

Overhead

2017

2018

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

6.200.000

7.000.000

(1)

Materiële overhead

4.600.000

5.200.000

(2)

Totale salariskosten

19.800.000

22.700.000

(3)

Overheadpercentage

55%

54%