Bestaande ontwikkelingen

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Meicirculaire 2017

De algemene uitkering is geraamd op basis van de informatie uit de Meicirculaire 2017. In een aparte raadsbrief is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze Meicirculaire 2017.

Begrotingsruimte na meicirculaire 2017

2018

2019

2020

2021

Stand Kadernota 2018

-697.659

-60.165

477.170

817.226

Waarvan incidentele lasten

-1.571.200

-431.000

-181.000

0

Stand structureel na vaststelling Kadernota 2018

873.541

370.835

658.170

817.226

Structurele uitkomsten Decembercirculaire 2016

7.000

7.000

7.000

7.000

Structurele uitkomsten Meicirculaire 2017

680.000

726.000

610.000

625.000

Subtotaal: effect Meicirculaire 2017 ten opzichte van Decembercirculaire 2016

687.000

733.000

617.000

632.000

Structurele aanpassing uitkeringsfactor 2016

376.052

370.923

412.255

418.936

Subtotaal: effect uitkomsten Meicirculaire + Decembercirculaire op begrotingssaldo

1.063.052

1.103.923

1.029.255

1.050.936

Stand na verwerking Decembercirculaire 2016 en Meicirculaire 2017

1.936.593

1.474.758

1.687.425

1.868.162