Bestaande ontwikkelingen

0.5 Treasury

Correctie prijsstijgingen en inflatie bij de post voorzieningen

De accountant heeft de post voorzieningen getoetst aan de definities/ kenmerken die zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De accountant heeft hierbij geconstateerd dat de gemeente Dronten gedurende het boekjaar middelen ter correctie van inflatie en prijsstijgingen aan voorzieningen toevoegt. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het in de Nota reserves en voorzieningen genoemde percentage en wordt berekend over de boekwaarde van de voorziening aan het begin van het boekjaar. Deze systematiek is echter niet correct en dient alleen toegepast te worden over voorzieningen waarbij het (onderhouds-)plan op basis van nominale waarden per peildatum is opgesteld. Nog beter is het  om in het plan zélf rekening te houden met inflatiecorrecties en ervoor te zorgen dat de stand van de voorziening hier jaarlijks op aansluit. Deze aanpassing van methodiek heeft financiële consequenties en zal bij de slotrapportage 2017 worden meegenomen.