Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

Programma 4

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

4

% Voortijdige schoolverlaters

%

2015

Dronten

nog niet bekend

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2015

Nederland

nog niet bekend

4

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

Dronten

0,29

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

Nederland

2,01

4

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

Dronten

18,07

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

Nederland

26,88