Bestaande ontwikkelingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerlingenvervoer

In 2018 willen wij de gemeentelijke regelgeving rondom leerlingenvervoer actualiseren. De regelgeving van de gemeente Dronten bestaat uit de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dronten 2015 en bijbehorende beleidsregels. We willen een aantal thema's goed onder de loep houden, zoals:

  • De mogelijkheden om een fietsvergoeding te verstrekken. Op dit moment zijn de bepalingen rondom de fietsvergoeding summier. We willen graag duidelijker vastleggen in welke gevallen een fietsvergoeding passend is.
  • Leerlingenvervoer naar AZC-school De Vlieger. Binnen de huidige regelgeving verstrekken wij leerlingenvervoer naar De Vlieger voor maximaal een half jaar. Vanuit het veld krijgen wij het signaal dat deze periode te kort is voor kinderen om de Nederlandse taal voldoende te leren om in te stromen in het reguliere onderwijs. Dit zullen wij onderzoeken en zo nodig wijzigingsvoorstellen doen.
  • Leerlingenvervoer in relatie met Passend Onderwijs. Scholen ontwikkelen in het kader van passend onderwijs allerlei voorzieningen om te voorkomen dat kinderen naar het speciaal onderwijs moeten. Het kan zijn dat kinderen binnen de gemeente Dronten wel moeten reizen naar zo'n voorziening. Wij willen vastleggen wat het gemeentelijk standpunt ten aanzien van vervoer naar deze voorzieningen is.

Deze thema's werken we uit in samenwerking met onze partners, zoals de scholen, samenwerkingsverband passend onderwijs en Vluchtelingenwerk.

Leerplicht en RMC

  1. In 2018 richten wij ons op de jongeren die uitstromen uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleiding. Waar nodig begeleiden we deze jongeren bij hun overstap naar werk of vervolgopleiding. We werken hierin nauw samen met de jongerencoaches van Sociale Zaken.
  1. In 2018 brengen wij de groep oud-VSV-ers in beeld. Dit zijn jongeren die voorgaande jaren zijn uitgevallen. Als een jongere op dit moment nog geen startkwalificatie heeft en niet werkt, dan bieden we deze jongere begeleiding aan naar werk of vervolgopleiding.
  1. In 2018 brengen wij het regionale aanbod aan trajecten in beeld, die gericht zijn op toeleiding naar onderwijs en/of werk. Allerlei organisaties, denk aan onderwijsinstellingen, gemeenten e.d., hebben aanbod op dit terrein. De gemeente Dronten heeft niet de schaal om zelfstandig een breed palet aan trajecten in te kopen, maar wellicht kunnen we wel losse trajecten inkopen bij bijvoorbeeld een andere gemeente. Deze werkwijze vergroot onze mogelijkheden om een jongere een passend aanbod te bieden.

Voor en vroegschoolse educatie

Nadat de harmonisatie per 1 januari van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is gerealiseerd zal een nieuw Beleidskader VVE 2018-2022 in de loop van 2018 worden vastgesteld.

Jeugdpreventie in het onderwijs

Er is een tijdelijke uitbreiding gerealiseerd van Sterk in de Klas voor het Primair Onderwijs op het snijvlak, Jeugdhulp & Onderwijs voor de schooljaren 2017/2018.  Tijdens deze twee schooljaren monitoren we de resultaten, brengen we de rolverdeling in kaart van de scholen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten en gemeente Dronten en zorgen we voor een effectief aanbod.