Algemeen

Dit onderdeel geeft op hoofdlijnen de inhoud weer van de nota grondbeleid “Grond als basis voor regie” vastgesteld door de raad op 24 november 2016. Dit is een geactualiseerde versie van de nota uit 2010. Deze actualisatie is mede op verzoek van de raad en advies van de accountant als gevolg van de wijzigingen in de BBV regels. Per 1 januari 2016 wordt de gemeente en dan met name voor het onderdeel de grondexploitaties vennootschapsbelasting plichtig.

Doelstelling

Met de Nota Grondbeleid wil de Gemeente Dronten een kader geven voor het gemeentelijk handelen op de grondmarkt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente bevindt zich op de grondmarkt om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren op de locaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd.

De hoofddoelstelling voor grondbeleid in Dronten is het tijdig en tegen aanvaardbare offers stimuleren en bevorderen van gewenste veranderingen in het grondgebruik om zodoende adequaat te kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften.

Het grondbeleid is faciliterend voor het (ruimtelijk) beleid van de gemeente. Van belang is dat grondbeleid geen doelstelling op zich is, maar een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Aan het grondbeleid liggen aldus ruimtelijke en sectorale doelstellingen ten grondslag:

  • Volkshuisvestelijk: het maximaal tegemoet komen aan de woonwensen van de huidige bevolking en het maximaal inspelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt;
  • Sociaal economisch: het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat zowel voor ondernemers als voor werknemers, met aandacht voor duurzaam ondernemen en het versterken van de werkgelegenheid;
  • Ruimtelijk: het behouden van basiskwaliteiten en het versterken van het imago van de gemeente;
  • Welzijn: het zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goede maatschappelijke voorzieningen;
  • Financieel: het behalen van een stabiele financiële positie van de gemeente en waar mogelijk de waardevermeerdering van de grond te laten toekomen aan de gemeenschap;
  • Recreatie en toerisme: het stimuleren van de ontwikkeling van het toeristische recreatieve product van Dronten door onder meer het faciliteren van haalbare initiatieven.

Relatie met de programma’s in de begroting

De bovenstaande visie op het grondbeleid komt tot uiting in de doelstellingen van de programma’s 0, 2, 3, 5 en 8.

Programma

Doelstelling programma

Relatie met grondbeleid

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Gezond financieel beleid

Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd en verantwoord in de perspectiefnota. Dit met in achtneming van de gestelde financiële kaders in de nota grondbeleid.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeersveiligheid en goede verkeersinfrastructuur

Behoud van basiskwaliteit (bereikbaarheid)

Bij nieuwe planontwikkeling wordt vanuit de grondexploitatie de initiële aanleg en inrichting van de openbare ruimte gefinancierd.

Daarnaast wordt op basis van de nota kostenverhaal bijgedragen aan bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening.

Programma 3 Economie

Stimulering duurzame economische ontwikkeling

Versterking van de werkgelegenheid en het imago (goede uitstraling naar bedrijfsleven)

Evenwichtige ontwikkeling in de 3 dorpskernen

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Inrichting en beheer van openbaar groen wijzigen en kosten beheer verlagen

Behoud van basiskwaliteit (ruimte, groen)

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verbeteren van kernkwaliteiten (rust, ruimte groen), verbeteren volkshuisvestingsbeleid, verdere ontwikkeling voorzieningen niveau, verbeteren woonomgeving

Alle doelstellingen in dit programma houden nauw verband met grondbeleid