Algemeen

Resultaat

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca.
€ 34,6 mln. Dit is een verbetering van € 10,1 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2016 naar startwaarde 1-1-2017 (zie bijlage II Perspectiefnota 2017).

Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:

  • Gewijzigde grondexploitatie Scholenzone (123), besluit januari 2016;
  • Wijziging BBV regelgeving, besluit november 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie De Gilden fase 1 (031), besluit december 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie Het Palet (034), besluit december 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie Dronten West Centrumgebied (015), besluit december 2016.

Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.

De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Voorbeelden zijn het in 2014 afgeronde woningbouwproject De Kaai, het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group).

In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2017) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.
Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten naar heden c.q. 1 januari 2017 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.

Complex

Boekwaarde 31-12-2016

Nog te realiseren

Resultaat op Startwaarde (2017)

Status

Kosten

Opbrengsten

Woningbouw

11.305.628

31.245.725

49.929.963

6.755.865

overschot

Bedrijventerreinen

7.459.188

6.664.388

34.169.603

16.769.056

overschot

Bijzondere bebouwing

6.052.829

3.785.980

21.119.411

11.066.675

overschot

Subtotaal

24.817.645

41.696.093

105.218.978

34.591.595

overschot

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2017

Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:

  • Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 24,8 mln;  
  • Het totaal van de grondexploitatiecomplexen kent na realisatie een financieel positief resultaat van € 34,6 mln berekend naar 1 januari 2017;
  • Om dit voorgecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2017 voor € 41,7 mln geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 105,2 mln aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.

Hierbij dient nog de volgende kanttekening geplaatst te worden:

  • Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie)resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig kunnen zijn.  

Stand per 1-1-2017

Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)

woningbouw

-6.755.865

bedrijventerreinen

-16.769.056

bijzondere bebouwing

-11.066.675

Resultaat exploitaties

A

-34.591.595

pos

-34.591.595

Risico's

algeheel expl. risico's bij 0,5% minder opbr.stijging

2.600.000

afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar -10%)

400.000

risico geen opbrengststijging woningbouw 10 jaar

1.800.000

risico algehele korting van 5% op woningbouw

2.800.000

beheersmaatregel risico 20% v.d. opbrengsten > 10 jaar

2.800.000

10.400.000

projectgebonden risico's

50.000

B

10.450.000

neg

10.450.000

Totaal stand exploitaties

-24.141.595

Reserves, voorzieningen en claims

Algemene reserve grex 1-1-2016 (inclusief rente 2016)

-1.000.000

Resultaat grondexploitatie 2016 (positief)

2.623.762

Afwikkeling MVA AD (NIEGG/VGHS) RB B16.002409 d.d. 24-11-2016

122.838

1.746.599

dotatie / aanvulling algemene reserve grex

0

1.746.599

Dotatie aanvulling reserve grex vanuit algemene reserve AD

-1.746.599

Stand algemene reserve per 31-12-2016

0

bestemmingreserves

-1.888.683

voorzieningen bouwgrondexploitatie

-1.318.189

Risicovoorziening Poort van Dronten 1e fase > 10 jaar

-8.520.282

Aanwezige vermogen per 31-12-2016

-11.727.153

claims op algemene reserve

0

claims op bestemmingsreserve

258.483

C

-11.468.670

pos

-11.468.670

Toekomstig weerstandvermogen

A+B+C

-35.610.266

Gewenst weerstandvermogen

4.790.000

* onder voorbehoud raadsbesluit