Algemeen

Met de Perspectiefnota 2017 wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het grondbeleid en de doelstelling van de grondexploitaties.
Hiervoor is, naast het verwachte resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties, bepaald welke risico’s op deze complexen worden gelopen.

Aan de hand van de stand van de algemene reserve, voorzieningen, claims, uitgaven op de overige gronden en de exploitatieresultaten van de gronden in exploitatie wordt de vermogenspositie (aanwezige weerstandsvermogen) bepaald. Deze stand wordt afgezet tegen het gewenste weerstandsvermogen om zodoende te kunnen bepalen hoe de grondexploitatie ervoor staat.

Resultaat

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca. € 34,6 mln. Dit is een verbetering van € 10,1 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2016 naar startwaarde 1-1-2017 (zie bijlage II Perspectiefnota 2017).

Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:

  • Gewijzigde grondexploitatie Scholenzone (123), besluit januari 2016;
  • Wijziging BBV regelgeving, besluit november 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie De Gilden fase 1 (031), besluit december 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie Het Palet (034), besluit december 2016;
  • Gewijzigde grondexploitatie Dronten West Centrumgebied (015), besluit december 2016.

Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.

De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Voorbeelden zijn het in 2014 afgeronde woningbouwproject De Kaai, het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group).

Risico's

Om de risico’s die het exploiteren van gronden met zich meebrengen te kunnen opvangen, dient bij de huidige stand van de grondexploitatie een buffer aanwezig te zijn van € 10,45 miljoen, bestaande uit € 10,4 miljoen algehele exploitatierisico’s en € 0,05 miljoen projectgebonden risico’s.

Voorzieningen en reserves

Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een voorziening getroffen te worden. Tevens is er een voorziening gevormd voor het risico op de grondexploitatie Poort van Dronten na 10 jaar. Op basis van de Perspectiefnota 2017 worden de te treffen voorzieningen per 1-1-2017 verhoogd met € 4,4 mln.

Weerstandsvermogen

De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de exploitatieresultaten, de exploitatierisico’s en risico’s op overige gronden geeft het toekomstige weerstandsvermogen van de grondexploitatie weer.

Vorig jaar was de stand van het toekomstige weerstandsvermogen € 19,9 miljoen. Het toekomstige weerstandsvermogen van € 30,8 miljoen ligt, als gevolg van de gewijzigde BBV/regelgeving, ruim boven het gewenste niveau van € 4,8 miljoen (vorig jaar € 6,7 miljoen).

Het gewenste weerstandsvermogen is per ultimo 2016 becijferd op € 4,8 miljoen. Deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component “herontwikkelingskosten”, zijnde 75% van de personeelslasten voor een periode van 3 jaar.